PrislistePriser & prisendringer

Prisendringsdatoer

Det kan være greit å vite at prisene på alkoholholdige produkter solgt via grossister i Norge, normalt blir endret tre ganger i året. 1. januar, 1.Februar, 1. mai og 1. september. Dette er av historiske årsaker og henger sammen med Vinmonopolets og dagligvarebransjens regler.

Avgiftsendringer

Prisendringer som følge av endring i alkohol-, emballasjeavgifter og/eller øvrige avgifter, gjøres normalt den 1. januar hvert år (rent praktisk kan det bli i løpet av første kalenderuke hvert år). Det tas likevel forbehold om at Norske myndigheter kan finne på å justere avgiftssatsene når som helst i løpet av kalenderåret.

Leverandørs prisjusteringer

Vi gjør også oppmerksom på at våre leverandører av og til foretar prisjusteringer utenom ovennevnte datoer, i de tilfeller ser vi oss nødt til å justere prisene fortløpende. Rent praktisk er det dessverre umulig å informere våre kunder via f.eks. brevpost eller e-post om hver eneste prisjustering som foretas. Det er av den årsak vi tilbyr flere typer web-baserte løsninger hvor publisert pris skal være identisk med pris i våre ordre- og faktureringssystemer.

Varekostnad

Hensyntar du som kunde ovennevnte prisendringsdatoer, samt kontrollerer de til enhver tid gjeldene/oppdaterte innkjøpspriser tilgjengelig i vår E-butikk, elektronisk genererte telefaks-bestillingsskjema samt elektroniske og papirbaserte prislister, bør du få rimelig god kontroll på din egen varekostnad.

Nettopriser og ubrutt forpakning

De priser som er oppgitt i våre elektroniske og papirbaserte løsninger, er nettopriser og forutsetter kjøp av ubrutt salgsenhet (forpakning). Ved kjøp av løse flasker/bokser vin, brennevin, øl, cider, alkopops, energidrikker, mineralvann o.l.  tilkommer
kr. 3,50 i plukktillegg pr. fl/boks. (uavhengig av størrelse på enhet). Dette gebyret tar vi da våre leverandører tar ekstra betalt
for å bryte kasser og vi må dekke inn dette. Det samme gjelder for vår del når vi må bryte kasser og ha løse flasker stående igjen.

Prisendringer og kalkyler

De til enhver tid publiserte priser er ikke å anse som et bindende tilbud. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og produktspesifikasjoner uten varsel. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle feil i våre publiserte priser. Er du som kunde fakturert priser som åpenbart må være alt for lave, forbeholder vi oss retten til å utstede kreditnota og deretter ny korrigert faktura. Det er av avgjørende viktighet for din egen inntjening, at du som kunde regelmessig kontrollerer de fakturerte varepriser opp mot dine egne kalkyler.

Generelt

Alle priser er alltid oppgitt eks. mva. dersom ikke annet er spesifisert. Denne generelle informasjon og disse betingelser er gjeldene fra 01.06.2016 og erstatter alle tidligere benyttede versjoner, det være seg papirbaserte eller elektroniske. Dette gjelder såfremt det ikke er avtalt noe annet skriftlig mellom partene.